Thursday, February 18, 2010

Kutse haridusfoorumi lastehoiu ja alushariduse töörühma

Kutsume kõiki huvilisi osalema Eesti Haridusfoorumi töörühmas "Alternatiivse lapsehoiu ja alushariduse vahekord" 18. veebruaril kell 17.15-20.00 (kogunemine TTÜ peahoone fuajees).
Töörühma juhivad Inger Kraav (Perekasvatuse Instituut) ja Pille Rives (Tartu Lastehoiuselts).

Ettekanded:

Inger Kraav – Lastehoiu koht ja maine Eesti ühiskonnas
Mari-Epp Täht – Alusharidus hariduse alusena
Tiia Õun – Lasteasutuse kvaliteedi hindamine
Siiri-Liisi Läänesaar – Lapsehoidjate koolitusest ja lapsehoidjale esitatavatest nõuetest

Täpsem töörühma kirjeldus:

Eesti Haridusfoorumi teemade hulka on algusest peale kuulunud lapse kasvatus kodus, riigis tehtav töö lapsevanematega ja vajadus lapsevanemaid kasvatustegevuses aidata-toetada.

Kiirete muutuste aeg ühiskonnas on tekitanud olukorra, kus lapsevanem üha enam vajab abi koolieelses eas laste kasvatamisel ka siis, kui laps ühel või teisel põhjusel lasteaeda hästi ei sobi. Sellele probleemile pakuvad lahendust perepäevahoiu tüüpi lastehoiud.

Rahvastikuministribüroo tellitud uurimus “Kohalike omavalitsuste toetus lastega peredele 2008 ja laste päevahoid 2008-2009 Eestis” kokkuvõte tõstatab küsimuse: kas lastehoiuteenus vastab lasteaia õppekriteeriumidele?

Lapsehoiuteenuse hindamisel on kvaliteedi näitajaid palju – lapse rahulolu, kohanemine, sotsiaalsete oskuste areng, tervislik seisund jne. Nii meil kui mujal tehtud uurimused näitavad seis valdkondades lapsehoiupaikade head taset.
Negatiivsena tuuakse aga esile lapsehoiu võimetus anda lapsele alusharidust.
Samas teevad paljud lastehoiud seda lasteaiga võrdses mahus. Lapsehoiu töö ei toimu õppekava alusel, lapsehoid ei ole õppeasutus ja seega ei kuulu ka lasteasutuste hulka.

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel lastehoiuteenust pakkuval isikul ei ole kohustust anda lapsele alusharidust. Ametnikud on väljendanud isegi seisukohta, et lapsehoius ei tohi anda alusharidust, sest hoidjal puudub vastav pädevus (kuigi enamuses lapsehoidudes töötavad lasteaiaõpetaja kvalifikatsiooniga inimesed).
Lastehoius on päev struktureeritud (nagu lasteaias) nii, et vahelduvad vaba mäng, juhendatud tegevused, magamine, söömine, õues käimine jne. On loomulik, et pika päeva jooksul lapsed ka õpivad, neid õpetatakse ja kasvatatakse.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et alushariduse võib laps omandada lasteasutuses või kodus, lapsehoidu tõesti ei mainita – aga lapsehoid kvalifitseeritud lapsehoidjatega ongi suhteliselt uus, alles väljakujunev vorm. Näib, et nii laste, nende vanemate kui ka hoiukohtade edasise arengu huvides peaks lapsel alushariduse omandamine lapsehoius võimalik olema. Samas oleks tõepoolest kasulik reguleerida, kes õpetab, mida õpetab, kuidas õpetab ja kes selle eest vastutab.

Sellega seotud küsimusi arutamegi 18. veebruaril 2010 Haridusfoorumi töötoas.
- Kas lapsehoid võiks olla üks kohtadest, kus omandada alusharidust?
- Kuidas reageerida vanemate ootusele ja vajadusele lapsekeskse hoiu järele, mis ühtlasi valmistaks ette kooliks?
- Kas lasteaia eelistamine lapsehoiule põhjusel, et just seal toimub õppekava-järgne õpetus, on õigustatud tingimustes, kus alushariduse võib omandada ka kodus ja kus igal lapsel on võimalik käia eelkoolis?
- Kas lapsehoiul ja lapsehoiul on vahe? Kas peaks olema erinevad nõudmised ja erinevad õigused kodus lapsi hoidvatel erahoidjatel ja lasteaia õppekriteeriumidest lähtuvail lastehoidudel?
- Kas lastehoiud peaksid järgima õppekava? Või on just selle puudumine oluline vabadus, millest ei tohiks loobuda?
- Kuidas mõõta/kontrollida lastehoius läbi viidava õppe-kasvatustöö taset?
- Millised peaksid olema nõuded personalile? See on küsimus lapsehoidja kvalifikatsioonist. Millise haridusega inimesed tohiksid lapsega töötada, millises ulatuses. Millise garantii annab lapsehoidja kutsetunnistus?
- Kas oleks otstarbekas, et lapsehoidjale kõrgema kutsejärgu omistamine oleks seotud alushariduse andmiseks vajalike teadmiste-oskuste omandamisega?
- Ja lõpuks võiksime arutada, kas lastehoid on pigem sotsiaalteenus või lastepäevahoiuvorm, mis on võrreldav alusharidust pakkuva lasteaiaga - mida vajavad omavalitsused ja riik?


Kaasa mõtlema ja arutlema odatud on kõik, keda teema huvitab või puudutab.

NB! Registreerimine aadressil www.haridusfoorum.ee. Kui soovite osaleda vaid neljapäeva õhtuses töörühmas, siis saatke sellele registreerimiseks e-kiri aadressil siiriliisi@pki.ee
. Kaasamõtlema ja arutlema odatud on kõik, keda teema huvitab või puudutab!

NB! Täpsem info ja registreerimine foorumile aadressil: http://www.haridusfoorum.ee.
*Kui soovite osaleda vaid neljapäeva õhtuses töörühmas, siis saatke sellele registreerimiseks e-kiri aadressil siiriliisi@pki.ee

Tuesday, February 2, 2010

Kutse ümarlauale

Kutse ümarlauale: Lastehoid alushariduse pakkujana

Tartu Lastehoiu Selts kutsub huvilisi arutlema alushariduse andmise võimaluste ja hetkeseisu üle Tartu linna lastehoidudes.

Ümarlaua teemad:

- Kuidas teadvustada lastehoidu kui võimalikku alushariduse andmise kohta?

- Kas on vajalik diferentseerida kodus lapsi hoidvaid erahoidjaid ja lasteaia õppekriteeriumidest lähtuvaid lastehoide?

- Kas lastehoiud peaksid järgima õppekava? Või on just selle puudumine oluline vabadus, millest ei tohiks loobuda?

Ümarlaud toimub projekti „Pere/rühmaperepäevahoiu mudeli tutvustamine ja propageerimine Eestis ja teenuse kättesaadavuse parandamine Tartu linnas“ raames. Seda toetab Vabaühenduste Fond, mida rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra EMP finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi vahendusel.

Ümarlaud toimub 6. veebruaril, kell 12.00-14.00, Tartus, Õnne 13 asuvas lastehoius.

Oodatud on kõik, keda antud teema huvitab ja puudutab. Eriti oodatud on Tartu lapsehoidjad, lastehoidude tegijad-töötajad, et jagada oma kogemusi.

Osavõtust palume teatada lastehoiuselts@gmail.com.

Info tel. 55602169 (Liisa Maasik) või 5158093 (Pille Rives) MTÜ Tartu Lastehoiuselts.